För den studerande är förankring i arbetslivet ett viktigt steg i den professionella utvecklingen. Det är bara en arbetsplats som kan ge en realistisk bild av arbetslivet och det egna yrket. Arbetsgivaren kan bidra till den studerandes förankring i arbetslivet genom att erbjuda en uppmuntrande erfarenhet.

Syftet med utbildning som ordnas på en arbetsplats är ofta sysselsättning eller fortsatta studier. Ungdomar och de som byter bransch har inte ännu har erfarenhet av arbetslivet i branschen. Därför stöder framgångsrikt lärande i arbetslivet karriärutvecklingen för de som tar en examen i branschen.

I den här guiden har olika tips sammanställts till stöd för karriärplaneringen för studerande på ar-betsplatser och läroanstalter.

Karriärplanering och personlig utvecklingsplan för kunnandet

Alla handledare och lärare som handleder studerande har i uppgift att ge karriärvägledning. Med karriärvägledning avses målinriktning och stöd för den studerandes karriär eller fortsatta studier. Målen skrivs in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Det är lärarens uppgift att hjälpa den studerande uppnå dessa mål i enlighet med PUK. Vid behov uppdateras PUK så att den bättre motsvarar den studerandes personliga karriärväg. Karriärdiskus-sioner som förs mellan arbetsplatsen, läroanstalten och den studerande bidrar till att utkristallisera mål för den studerande.

I den karriärplan som skrivs in i PUK ingå planer för fortsatta studier, för övergången till arbetslivet eller för karriären.

I karriärplanen beaktas också behovet av kompetensutveckling med avseende på arbetslivet, så att de studerandes kompetens motsvarar arbetslivets behov och främjar sysselsättningen.

Läs mer om den personliga utvecklingsplanen för kunnande.
Läs mer

Mötet mellan arbetsplats och studerande

Läroanstalten och arbetsplatsen kan diskutera vilka förhandskunskaper den studerande bör ha. Då får läraren en realistisk uppfattning om i vilket skede av studierna den studerande bör utföra vissa exa-mensdelar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan för sin del påverka vilka färdigheter de studerande har när de kommer till arbetsplatsen för at studera.

Inom lärande i arbetslivet utför studerande vanligtvis olika perioder på olika arbetsplatser. Den PUK som utarbetats i början av studierna uppdateras vid behov av läraren tillsammans med en företrädare för arbetslivet om målen för eller innehållet i studierna behöver preciseras.

När den studerandes kunnande är tillräckligt, skrivs en plan in i PUK för övergången till arbetslivet. I detta skede deltar företrädaren för arbetslivet tillsammans med läraren och den studerande i planeringen av perioden för lärande i arbete.

Den studerande bör alltid besöka den blivande arbetsplats redan innan utbildningsperioden inleds. Om den studerande inte har erfarenhet av arbetsintervjuer kan man i samband med besöket exempelvis ordna en simulerad arbetsintervju på arbetsplatsen.

null
Det lönar sig att berätta uppmuntrande men realistiskt för den studerande om branscher där det råder brist på arbetskraft. Felaktiga eller föråldrade uppfattningar om ett arbete kan lägga hinder i vägen för att någon ska söka sig till branschen.

Vid många läroanstalter har karriärevenemang ordnats till stöd för de studerandes kopplingar till arbetslivet och för arbetsgivarnas rekryteringsarbete. En arbetsgivare kan till exempel också ordna besök på arbetsplatsen i samarbete med läroanstalten.

Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijaa tehtävään.

Läroavtal och utbildningsavtal

Lärande i arbete sker med utbildnings- eller läroavtal. Utbildningsavtal är det typiska i början av studierna. När den studerande förvärvat en del kunnande, kan också ett läroavtal vara ett alternativ. Valet är flexibelt och läraren bedömer tillsammans med den studerande vad som gagnar den studerande mest just då.

Om den studerande verkar lämplig för företaget, kan ett läroavtal erbjudas för att förbinda den studerande till arbetsplatsen när hen har tillräcklig kompetens.

Utbildnings- och läroavtal
Ett utbildningsavtal är ett utmärkt sätt att lära känna den studerande och bedöma hens lämplighet som medarbetare.

Ett läroavtal kan flexibelt slutas exempelvis för en sommar. Arbetsgivaren kan också enkelt komplettera befintliga anställdas kompetens genom läroavtal.

Vid sidan om läroavtalet ska det också alltid finnas ett skriftligt arbetsavtal.

Karriärhandledning hjälper att hitta rätt

Sysselsättningsmöjligheterna ska beaktas redan i studieskedet. Det lönar sig att diskutera sysselsättningsmöjligheterna på arbetsplatsen, eftersom den studerande kan vara nervös inför jobbsökningen.

På arbetsplatsen finns den mest aktuella informationen om särskilda krav i branschen. Därför är det ett utmärkt tillfälle att under perioder av lärande i arbetet bedöma den studerandes lämplighet för branschen. Det är också lättast att identifiera sin egna styrkor när man befinner sig i arbetslivet.

Om den studerande inte känner sig hemma branschen, ska hen diskutera med läraren. I sådana situationer diskuterar läraren och den studerande branschbyte eller möjligheten att inkludera delar av en examen från en annan bransch i studierna. Läraren uppdaterar PUK tillsammans med den studerande. Ibland kan lite extra uppmuntran eller uppmärksammande av behov av särskilt stöd räcka.

Jämställdhet och jämlikhet
Läraren ska beakta jämställdheten och jämlikheten vid förhandlingar om utbildnings- och läroavtalsplatser med arbetsgivare. Den studerandes egenskaper får inte påverka arbetsgivarens val av studerande, och alla studerande ska behandlas jämlikt.

Karriärhandledning under studierna

Karriärhandledning handlar om studentorienterade verksamhet, där läraren stöttar, hjälper med planeringen, ger nya impulser och erbjuder pålitlig information. Också studiehandledare och den övriga personalen vid läroanstalten finns som stöd. Vid vissa läroanstalter har de studerande även tillgång till experter på karriärhandledning.

Syftet med karriärhandledningen är att realistiskt och uppmuntrande bemöta de studerandes frågor och karriärdrömmar. Det kan också handla om att göra upp dokument för arbetssökning eller kartlägga arbetsplatser.

Det är bra om läraren känner till rekryteringsläget och rekryteringspraxis vid företagen. Detta bidrar till att vägar in i arbetslivet uppstår redan vid läroanstalten.

Företrädaren för en arbetsplats är till god hjälp vid karriärplanering om den studerande tydligt vill rikta in sig på någon viss bransch eller arbetsplats. Också erfarna kollegors uppmuntran och tips är viktiga för att unga studerande och de som byter bransch ska få grepp om framtida sysselsättningsmöjligheter.

null
Karriärhandledning handlar om att läraren stöttar, hjälper med planeringen, ger nya im-pulser och erbjuder pålitlig information.

Tydliga mål på arbetsplatsen

Den studerande kommer till arbetsplatsen för att lära sig. Agera fördomsfritt och ge hen bästa möjlga uppmuntran och handledning. En motiverade studerande blir ett motiverat proffs.

Tveka inte att föra sommarjobb eller tillfälliga jobb på tal. Den studerande kanske inte vågar eller kan ta upp saken.

Berätta för den studerande om situationen i branschen och om rekryteringspraxis på arbetsplatsen.

Kom ihåg att tillfälliga jobb är ett bra sätt att locka studerande i slutskedet av sina studier till arbetsplatsen.

Opiskelijat työskentelevät ja lajittelevat postia.

Tips för karriärhandledning

Till arbetsgivaren

Bemöt den studerande somett framtida proffs.

Öka svårighetsgraden i uppgifterna allteftersom den studerandes kunnande ökar. Utbildningsavtal kan bytas till läroavtal eller vice versa, alltefter den studerandes behov.

Skriv en rekommendation till den studerande i samband med återkopplingen på utbildnings- eller läroavtalsperioden.

Ge den studerande möjligheter till arbete redan under hens studier. Det är ett utmärkt sätt att förankra den studerande som en möjlig framtida medarbetare.

Om du vill rekrytera den studerande avtalar du med hen och hens lärare om en smidig övergång till arbetslivet. Beakta studerande som varit vid företaget vid eventuell framtida rekrytering.

Kommunicera öppet och berätta om det inte finns lediga arbetsplatser.

Kontakta läroanstalten i god tid om du observerar rekryteringsbehov. Vid läroanstalterna finns det lärare som specialiserat sig på arbetslivs-samarbete och enheter för arbetslivstjänster. Dessa erbjuder stöd för uppgiften.

Till läraren

Visa uppriktigt intresse för den studerandes situation.

Kartlägg den studerandes karriärmål och bedöm tillsammans hur realistiska de är.

Ge stöd för förvärvande av information om arbetslivet.

Omformulera den studerandes önskemål till konkreta studie- och karriärmål.

Hjälp den studerande att göra upp de dokument som behövs för att söka arbete, förbereda sig för arbetssökningen och presentera sinkompetens.

Ordna besök på arbetsplatser eller bjud in potentiella arbetsgivare till skolan.

Till arbetsplatshandledaren

Uppmuntra den studerande i hens studier och professionella utveckling.

Diskutera med den studerande om målen och bidra till att klargöra dem.

Berätta hur studerande brukar gå från lärlingar till medarbetare på arbetsplatser.

Delta i uppdateringen av PUK till den del som den handlar om utbildning som ordnas på en arbetsplats. Du kan också stödja läraren när hen tillsammans med den studerande utarbetar en plan i PUK för övergången till arbetslivet.

null
Bemöt den studerande som ett framtida proffs. Visa uppriktigt intresse.