Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten för studerande med utbildnings- och läroavtal.

En studerande med utbildningsavtal har inte ett anställningsförhållande. Den studerande likställs i frågor som gäller arbetssäkerhet med inhyrd personal.

Arbetsplatsen ska upplysa läraren om särdrag gällande arbetssäkerheten.

Vid kartläggning av risker och faror på arbetsplatsen bör eventuella särdrag som gäller de studerande beaktas.

Bristfällig hantering av arbetssäkerheten kan utgöra ett hinder för utbildnings- eller läroavtalsperioden.

Innan den studerande anländer

Läroanstalten ska se till att den studerandes hälsa och funktionsförmåga räcker för att klara av utbildningen. Bedömningen görs i samband med att den studerande ansöker till studierna.

Läraren underrättar arbetsgivaren om plikten att sörja för arbetarskyddet och ser till att den studerande känner till de aspekter som gäller säkerheten i arbetet.

Läraren bör anteckna eller på annat sätt påvisa i utbildnings- eller läroavtalet hur introduktionen av den studerande i arbetssäkerhetsfrågor har planerats och utförts på arbetsplatsen.

Den studerande ska gå en utbildning för att få ett arbetssäkerhetskort, om det är möjligt vid läroanstalten.

Läroanstaltens företrädare får inte ge ut uppgifter om den studerandes hälsa utan den studerandes samtycke. Undantag till detta är situationer där den studerandes hälsa eller funktionsförmåga kan äventyra den studerandes egen, arbetsplatsens personals eller kunders säkerhet.

Orientering och skydd

Arbetsgivaren ska ordna med introduktion i arbetssäkerhet för den studerande. Den studerandes nivå ska beaktas vid introduktionen. Vid behov upprepas introduktionen.

Introduktionen av minderåriga och de som tar en grundexamen ska göras särskilt omsorgsfullt.

Arbetsgivaren ska se till att den studerande har sådan personlig skyddsutrustning som krävs med tanke på arbetssäkerheten. Införskaffandet kan också avtalas med utbildningsanordnaren.

De studerande uppmuntras till att ta upp frågor som gäller arbetssäkerhet. Den studerande kan uppfatta arbetssäkerhetsfrågor ur andra synvinklar än andra medarbetare gör.

Handledning av den studerande

Den studerande jobbar huvudsakligen alltid under övervakning och handledning. Om självständigt arbete tillämpas som bedömningskriterium, ska arbetssäkerhetsperspektiv beaktas vid planeringen av den studerandes arbete.

Kundsäkerheten ska beaktas på arbetsplatsen. Den studerande får inte lämnas att ensam att utföra sådana ansvarsfulla uppgifter som hens kompetens inte räcker till för.

Ålder och arbetssäkerhet

En person under 18 år får inte utföra arbete där det med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet förekommer oskälig påfrestning, betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet, betydande ekonomiskt ansvar eller särskilda faror.

En person under 18 år får inte arbeta ensam om detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld. En studerande under 18 år kan utföra arbete som i lagen fastslås som särskilt skadligt om det sker under en erfaren och yrkeskunnig persons tillsyn. Till utbildnings- eller läroavtalet ska en utredning över tillsynspraxis fogas.

För studerande som fyllt 16 år kan dispens sökas för arbeten som i lagen fastställs som särskilt skadliga, förutsatt att detta är nödvändigt för förvärvande av professionell kompetens.

För studerande som fyllt 15 år får den ordinarie arbetstiden vara högts lika lång som för medarbetare över 18 år. Arbetstiden för studerande med utbildningsavtal får inte överskrida arbetstiden för anställda ungdomar under 18 år.

Försäkring av den studerande

Studerande med utbildningsavtal är försäkrade av läroanstalten. Försäkringen omfattar olyckor som sker i sådana arbetsuppgifter som anges i den personligautvecklingsplanen för kunnandet (PUK).

Arbetsgivaren ansvarar för försäkring av studerande med läroavtal. Den studerande omfattas också av arbetsgivarens försäkring om hen arbetar för arbetsgivaren utanför studierna.

Det är en god idé att arbetsgivaren och läroanstalten diskuterar försäkringspraxis innan den studerande kommer till arbetsplatsen.

Källor:

Lagen om yrkesutbildning (531/2017)
Arbetarskyddslagen (738/2002)
Lagen om unga arbetstagare (998/1993)
Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (2006/475)