Työnantaja vastaa sekä koulutus- että oppisopimusopiskelijan työturvallisuudesta.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Opiskelija rinnastetaan työturvallisuusasioissa vuokratyöntekijöihin.

Työpaikan on kerrottava työturvallisuuteen liittyvistä erityispiirteistä opettajalle.

Työpaikan vaarojen ja riskien kartoituksessa tulisi huomioida opiskelijoihin mahdollisesti liittyviä erityispiirteitä.

Puutteellinen työturvallisuuden hallinta voi estää koulutus- tai oppisopimusjakson toteutumisen.

Ennen opiskelijan saapumista

Oppilaitos varmistaa, että opiskelijan terveydentila ja toimintakyky riittävät suoriutumaan koulutuksesta. Arvio tehdään, kun opiskelija hakeutuu opintoihin.

Opettaja ilmoittaa työturvallisuusvelvoitteesta työnantajalle ja huolehtii siitä, että työturvallisuuteen liittyvät seikat ovat opiskelijan tiedossa.

Opettajan kannattaa kirjata tai muulla tavalla todentaa koulutus- ja oppisopimukseen, miten opiskelijan työturvallisuusperehdytys on suunniteltu ja toteutettu työpaikalla. 

Opiskelija suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen, jos se on oppilaitoksessa mahdollista.

Oppilaitoksen edustaja ei voi kertoa työpaikalle opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja ilman opiskelijan suostumusta. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa opiskelijan terveydentila tai toimintakyky voi vaarantaa opiskelijan, työpaikan henkilöstön tai asiakkaiden turvallisuuden.

Perehdytys ja suojaus

Työnantaja järjestää opiskelijalle työturvallisuusperehdytyksen, jossa huomioidaan opiskelijan lähtötaso. Tarvittaessa perehdytys toistetaan.

Alaikäisten ja perustutkintoa suorittavien työturvallisuusperehdytys on tehtävä erityisen huolella.

Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on työturvallisuuden kannalta tarpeelliset henkilösuojaimet. Niiden hankkimisesta voidaan myös sopia koulutuksen järjestäjän kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan tuomaan ilmi työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opiskelija saattaa nähdä työturvallisuusasiat eri näkökulmasta kuin muut työntekijät.

Ohjaaminen

Opiskelija työskentelee pääsääntöisestiaina valvottuna ja ohjattuna. Jos itsenäistä työskentelyä käytetään arviointikriteerinä, tulee opiskelijan työskentelyn suunnittelussa huomioida työturvallisuusnäkökohdat.

Asiakasturvallisuus on huomioitava työpaikalla. Opiskelijaa ei saa jättää yksin suorittamaan sellaista vastuullista tehtävää, johon hänen osaamisensa ei riitä.

Ikä ja työturvallisuus

Alle 18-vuotias ei saa tehdä töitä, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja.

Alle 18-vuotias ei saa työskennellä yksin tilanteessa, johon liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan riski.

Alle 18-vuotias opiskelija voi tehdä laissa erityisen haitalliseksi määriteltyä työtä ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa. Koulutus- tai oppisopimukseen liitetään selvitys valvonnan käytännöistä.

16 vuotta täyttäneelle opiskelijalle voidaan anoa poikkeuslupaa tehdä laissa vaaralliseksi määriteltyä työtä, jos se on välttämätöntä ammatillisen osaamisen hankkimiseksi.

15 vuotta täyttäneen opiskelijan säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneillä työntekijöillä. Koulutussopimusopiskelijan työaika ei saa ylittää työsuhteessa olevan alle 18-vuotiaan työaikaa.

Opiskelijan vakuuttaminen

Koulutussopimusopiskelijalla on oppilaitoksen vakuutus. Se kattaa tapaturmat, jotka sattuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisissa tehtävissä.

Työnantaja vastaa oppisopimusopiskelijoiden vakuutuksesta. Opiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä myös silloin, kun hän opintojen ulkopuolella työskentelee työnantajalle.

Työnantajan ja oppilaitoksen on hyvä käydä läpi vakuutuksiin liittyvät käytännöt ennen opiskelijoiden tuloa työpaikalle.

Lähteet:

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisesta ja vaarallisesta työstä (2006/475)