Samarbetet mellan läroanstalten och arbetsplatsen har en nyckelposition i yrkesutbildningen när det gäller framgångsrikt lärande. Lärandet vid läroanstalten kompletterar det som sker på arbetsplatsen. Denna webbplatsen erbjuder praktiska sätt att utveckla samarbetet mellan arbetsplatsen och yrkesutbildningen. Webbplatsen grundar sig på arbetsboken Reformera samarbetet!

Samarbetet byggs upp tillsammans. Läroanstalten har som uppgift att stötta och stärka samarbetet. En dialog mellan arbetsplatserna och läroanstalterna stärker läroanstaltens kännedom om arbetslivet, möjliggör att arbetsplatserna genom yrkesutbildningen får tillgång till arbetskraft och gör det lättare att bygga upp flexibla studievägar för studerandena.

En viktig dimension av samarbetet är att utforma utbildningen på ett sätt som motsvarar arbetslivets föränderliga kompetensbehov. Detta kräver att aktörerna vid arbetsplatserna och läroanstalterna kontinuerligt uppdaterar sin förståelse av arbetslivets föränderliga utmaningar – tillsammans och i samarbete.

Syftet med webbplatsen är att uppmärksamma samarbetets innehåll och innehållsligt berika de befintliga praxis så att de motsvarar kompetensbehoven i arbetslivet under den närmaste framtiden.

Webbplatsen fördjupar sig i tematiken om stärkt samarbete utifrån tre synvinklar:

 • Flexibelt lärande på arbetsplatsen
 • Bemötande av arbetslivets kompetensbehov
 • Utveckling av kontinuerligt samarbete mellan läroanstalten och arbetsplatsen

Dessa synvinklar innefattar uppgifter som är till hjälp för att utveckla vardagsnära och nydanande tänkesätt. Vi uppmanar företrädarna för arbetsplatsen och läroanstalten att utföra dessa uppgifter tillsammans.

Reformera samarbetet!

Det lönar sig att utveckla samarbetets former steg för steg. Under utvecklandet av samarbetet är det viktigt att man skapar en gemensam förståelse av vilka utmaningar eller problem man söker en lösning på. Vår förståelse av utmaningen konkretiseras genom att vi granskar (problem)situationer tillsammans. Situationer i vardagen kan te sig mycket olika ur arbetsplatsens och läroanstaltens perspektiv. En gemensam diskussion gör det också lättare att känna igen orsakerna bakom problemen i vardagen.

När man har identifierat de utvecklingsbehov som finns när det gäller samarbetet just nu är det bra att fundera på vilken riktning samarbetet ska ha i framtiden. Hur vill vi att innehållet i framtidens samarbete ska se ut? Vilka av de nuvarande problemen vore det viktigt att hitta en lösning på? När man försöker utveckla samarbetet är detta ett litet steg som i någon mån svarar på en utmaning som redan finns, och sedan kan man föra samarbetet ett steg vidare i önskad riktning.

Genom att utvecklingsidéerna testas så snabbt som möjligt i praktiken får man genast i början en idé om hur väl det fungerar. Den lösning man spånat fram fungerar dock inte alltid som sådan, men det ska man inte låta sig nedslås av. Utifrån den erfarenhet som försöket ger kan den idé man har sedan skärpas till och utvecklas vidare. Lärande bygger alltid på försök och dessa bidrar med viktig kunskap som man kan ta vara på senare.

null
En skoldag på arbetsplatsen
Samarbetet mellan Vähälä Logistics Oy och Gradia förverkligas så att läraren kommer till vår logistikcentral under en dag och träffar cirka 10 studerande. Med andra ord befinner man sig inte en endaste dag i skolan utan bara här på den riktiga arbetsplatsen. Vår arbetsledare ger de studerande uppgifter och läraren handleder dem här i våra utrymmen.

De studerande övar sig på att styra lastningsmaskiner och tränar på att lasta och lossa genom riktiga arbetsuppgifter, med riktig last, med riktiga truckar. De studerande utför bland annat också fraktberäkning och gör dagliga inventeringar. Vissa kan också åka iväg i bilarna som andreförare.

Det här har fungerat väl för att göra vår arbetsplats attraktiv och genom det också få bra medarbetare. Och det lär vara så att de studerande har gillat det här, eftersom de har huggit i så entusiastiskt. Skolan sköter busstransporterna och vi har erbjudit lunch till studentpriser.
– Hannu Paananen, Kvalitets- och skolningschef, Vähälä Logistics OyOy

Samarbetet i exemplet har utarbetats genom praktiska försök. Det började med att en företrädare för arbetsplatsen besökte läroanstalten och den ”vilda idé” som då uppstod och sedan slipats till en fungerande rutin.

Lärande på arbetsplatsen kan på det här sättet ske under skoldagen, och läraren kan befinna sig på arbetsplatsen för att handleda sina studerande där.

Perspektiv på att bygga upp samarbete

Samarbetet mellan arbetsplats och läroanstalt kan granskas ur olika perspektiv, beroende på vad som eftersträvas.

1. Flexibelt lärande på arbetsplatsen
Det är viktigt att de studerande och arbetsplatsen delar en fungerande vardag: hur får man dagsrutinerna att fungera och hur får man till stånd både handlett lärande och resultat i arbetet?

2. Kompetens i ett föränderligt arbetsliv
Våra perspektiv på samarbete behöver vidgas för att inrymma framtida kompetensbehov: hur kan man se till att de studerandes och arbetsplatsens kompetens motsvarar framtida, föränderliga kompetenskrav och färdigheter i arbetslivet? På samma gång ser man till att också läroanstalten har aktuell kännedom om arbetslivets kompetensbehov.

3. Kontinuerligt samarbete
Kontinuerligt och långvarigt samarbete mellan läroanstalten och arbetsplatsen kan fördjupas genom att man granskar vad som är på gång inom branschen och genom att undersöka i vilken mån samarbetets rutiner gör sitt till för att kraven på yrkesfärdigheter samt examensgrunderna ska uppfyllas.

1. Flexibelt lärande på arbetsplatsen 2. Kompetens i ett föränderligt arbetsliv 3. Kontinuerligt samarbete

Följande övningar hjälper er att gemensamt identifiera utvecklingsområden i samarbetet och utforma försök utifrån de olika perspektiven. Ni kan göra övningarna i ett enda sjok eller utföra dem var och en för sig under flera träffar.

Bjud in företrädare för läroanstalten och företrädare från samma arbetsplats eller från arbetsplatser där man sysslar med liknande arbete. Bjud också in studerande från den bransch som det gäller, och som har erfarenhet av lärande på arbetsplatsen.

Gör uppgifterna i grupp. Vid behov kan deltagarna delas in i grupper på 4–5 personer.

Erktygen i webbplatsen
är publicerat i arbetsboken Reformera samarbetet! Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten. Erktygen baserar sig på teorin inom utvecklande arbetsforskning. Författarna har använt sig av praktiska tillämpningar av teorin och vidareutvecklat den i flera forsknings- och utvecklingsprojekt.

Peka ut befintliga samarbetspraxis Undersök förändringarna i arbetet och identifiera kompetensbehoven Fördjupa det kontinuerliga samarbetet Förverkliga utvecklingsförsöket. Samt utvärdera och dra lärdom av det.

Flexibelt lärande på arbetsplatsen

De syften som lärande på arbetsplatsen har är förankrade i examensgrunderna och den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, PUK. För sitt lärande behöver den studerande handledning, stöd och återkoppling på arbetsplatsen. Detta behöver hen få också av den ansvariga handledaren samt av hela arbetsgemenskapen. De bästa läranderesultaten uppnås om den studerande deltar i arbetsplatsens verksamhet som en del av gemenskapen.

Den studerande får lära sig av en mera erfaren arbetstagare som handleder hen i arbetet. Det är också nyttigt att lyssna på och observera andra arbetstagare. Vid sidan av arbete och observation är det också viktigt att den studerande har förmågan att stanna upp för att, självständigt och tillsammans med handledaren, reflektera kring sitt agerande och sina tänkesätt. På det sättet undviker man att lärandet reduceras till att mekaniskt utföra angivna arbetsuppgifter utifrån de instruktioner som man har fått.

UPPDRAG:
Identifiera de rutiner som nu finns gällande samarbete
Diskutera: vad samarbetar ni kring och på vilka sätt -PDF (A4)

Kompetens i ett föränderligt arbetsliv

När arbetslivet genomgår snabba förändringar behöver kunskap och färdigheter uppdateras kontinuerligt. Det vore viktigt att företrädare för läroanstalten och arbetsplatsen tillsammans granskar vad som är på gång på arbetsplatsen och i branschen överlag. Då kan lärandet riktas in på kompetensbehoven nu och under den närmaste framtiden. Detta gagnar både dem som kommer in i arbetslivet och arbetstagare som redan har foten inne.

Om det finns en dialog om förändringarna på arbetsplatsen och om nya kompetensbehov, signalerar läroanstalten att man strävar efter nära samarbete med arbetsplatserna. Att identifiera kompetens-behoven hjälper också arbetsplatsen att hitta den arbetskraft som behövs.

Som bäst gör dialogen också lärarens jobb smidigare, eftersom arbetslivets kompetensbehov och lärandeutsikter gestaltas på ett tydligare sätt

UPPDRAG:
Bekanta er med de pågående förändringar som präglar arbetslivet.

När samarbete byggs upp är det viktigt att vara lyhörd för arbetsplatsens utvecklings- och kompetensbehov:i vilken riktning håller arbetet där på att utvecklas och hurdana nya former av kunnande kommer att behövas?
Bekanta er med de pågående förändringar som präglar arbetslivet. -PDF (A4)

Fortsätt diskussionen. Avsikten är att tillsammans identifiera befintliga kompetensbehov vad gäller det arbete som utförs på arbetsplatsen. Identifiera också sådana kompetensbehov som ser ut att vara på kommande. Låt er inspireras av diskussionen och återvänd till de anteckningar ni gjorde i fältet ovan.

Kompetensbehoven kan hänga samman med förändringar som gäller de behov kunden har, med att tjänster och produkter förnyas, med arbetets innehåll och utförande, med arbetsplatsens rutiner eller med ändrade rutiner.

UPPDRAG:
Identifiera nuvarande och kommande kompetensbehov

Tillsammans och skriv ned vilka kompetensbehov som är förknippade med följande.
Identifiera nuvarande och kommande kompetensbehov -PDF (A4)

Kontinuerligt samarbete

Samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten byggs vanligen upp under de möten som hör vardagen till, där man planerar och förverkligar utbildningsperioden på arbetsplatsen.

Förutom dessa träffar som hör samarbetet till är det emellanåt bra att noggrannare tänka igenom samarbetets mål, innehåll och praxis. När man träffas finns det en möjlighet att granska samarbetet mera brett än utifrån den enskilda utbildningsperioden på arbetsplatsen.

Det är viktigt att bygga upp en gemensam förståelse av de centrala grundförutsättningarna och kän-netecknen som gäller yrket nu och i den närmaste framtiden, så att man i samarbetet kan bygga upp lärstigar som gynnar lärandet. På så vis möjliggörs också välriktad handledning och meningsfullhet.

Målsättningen är att fördjupa ett partnerskap som är kontinuerligt, tillitsfullt och som gynnar båda parter.

Fördelar med samarbetet:

 • Arbetsplatsen får stöd i att utveckla sitt kunnande och får tillgång till högklassig arbetskraft som motsvarar behoven.
 • Läroanstalten erhåller viktig kunskap om arbetslivet, så att man genom det kan se till att utbildningens teman är aktuella.
 • Den studerande får arbetslivsorienterat stöd och förutsättningar att klara sig på framtidens arbetsmarknad
 • Ömsesidigt samarbete ligger i såväl arbetsplatsens, läroanstaltens som den studerandes intresse.

Fördjupa det kontinuerliga samarbetet

Bjud in till en diskussion mellan arbetsplatsens chefer och handledare, läroanstaltens personal i bred mening samt studerande.

Under mötet diskuterar ni kring följande teman:

 • Vad vill man uppnå med samarbetet?
 • Till vad behövs samarbetet (ur arbetsplatsens, läroanstaltens och den studerandes perspektiv)?
 • Gällande vilka saker fungerar det nuvarande samarbetet, och vad kan fortfarande utvecklas? Hurdana nya initiativ för samarbeten kunde startas?
 • Vilka fördelar ger samarbetet de olika aktörerna?Skriv ner de utvecklingsidéer som diskussionen väckt.
Arbetsplatsens, läroanstalten och den studerande.

UTVÄRDERINGSBLANKETT
Samarbete mellan arbetsplats och läroanstalt
Tillsammans och skriv ned vilka kompetensbehov som är förknippade med följande.
PDF (A4) 

Kaksi aikuista keskustelee valkotaulun ääressä. Toinen on piirtänyt kaavion tauluun.

Från idéplan till utvecklingsförsök

I föregående uppgifter listades tankar om hur samarbetet kan utvecklas. Diskutera sinsemellan: vad vill ni betona i samarbetet och i vilken riktning vill ni utveckla det? Det lönar sig att våga testa nya typer av samarbete – om så i små steg.

Förverkliga utvecklingsförsöket
Välj 1–3 av de mest centrala målen med samarbetet och planera tillsammans ett försök som skulle föra samarbetet i en önskad riktning.

Försöket är avsett att vara ett nytt sätt att sköta samarbetet i vardagen. Här får man testa på att göra saker på ett annat sätt och på samma gång pröva hur det fungerar i praktiken. En lämplig testperiod pågår 1–3 månader. Efter det är det viktigt att stanna upp och utvärdera försöket.

Om hur samarbetet ska förverkligas i praktiken:

 • innehåll: Vad gör vi? Vad strävar vi efter med försöket?
 • arbetsdelning: Vem gör vad? Vem jobbar tillsammans?
 • tidtabell: När ska försöket förverkligas?
 • uppföljning: På vilket sätt utvärderas försöket? I vilket skede utvärderar man försöket tillsammans? Vem skickar inbjudan till ett utvärderingsmöte?

Använd följande tabell som stöd för att planera utvecklingsförsöket.

UPPDRAG:
Uppgift förverkliga utvecklingsförsöket
Uppgift förverkliga utvecklingsförsöket -PDF (A4)

null
Det lönar sig att våga testa nya typer av samarbeten – om så i små steg.

Syftet med att utvärdera utvecklingsförsöken är att kunna identifiera vad som fungerar i försöket och vad som inte gör det. När man utvärderar rutinerna för samarbete i försöket är det viktigt att förutom samarbetspraxisen (till exempel mötesrutinerna) lägga vikt vid samarbetets innehåll.

Utvärdera därefter på vilka punkter utvecklingsförsöket stärkte:

 • Innebar det flexibelt lärandepå arbetsplatsen för den studerande?
 • Kunde arbetsplatsen eller läroanstalten svara på arbetslivets kompetensbehov?
 • Pågick kontinuerligt samarbete mellan arbetsplatsen och läroanstalten?

Skriv ner er diskussion i fältet.

Efter diskussionen: kom överens om hur ni vidareutvecklar försöket och tillsammans med vem ni upprätthåller det nya samarbetet.

UPPDRAG:
Utvärdera utvecklingsförsöken och dra lärdom av dem

Utvärdera utvecklingsförsöken och dra lärdom av dem t -PDF (A4)

null
Merkonomstuderande kommer regelbundet till oss i kundbetjäningen för att få arbetslivserfarenhet. Kundbetjäningen i fastighetsservicen hjälper de boende med olika saker som berör boendet och fastigheten.

I höstas gav vi oss in på att utveckla och fördjupa samarbetet med läroanstalten här i trakten. Under mötet som ordnades för detta utvecklingsprojekt talade vi om förändringar i vårt arbete med kundbetjäning och i diskussionerna lyfte man fram vår mångkulturella kundkrets och de missförstånd som ibland uppstår.

Det finns vissa särdrag som präglar hur vi förhåller oss till boende i Finland. Dessa särdrag är främmande för dem som kommer någon annanstans ifrån. Under mötet väcktes idén om att en mångkulturell grupp merkonomer får utforska vår webbsida. Läraren planerade uppgiften som gick ut på att de studerande lyfte fram saker på webbsidan som de, som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund, har svårt att förstå. Vi fick användbara tips om hur vi kan utveckla våra webbsidor. Och för de studerande var detta ett tillfälle att bekanta sig med vår företagsverksamhet.”
Chef, kundbetjäningsteam

Utvecklingsförsöket i exemplet uppstod
ur ett samarbete där man funderade på förändringarna i företagets arbete. Idén kläcktes i ett gemensamt möte, där man tillämpade och vidareutvecklade den här webbplatsens verktyg. Teamets chef, utvecklare och arbetshandledare samt, från läroanstaltens sida, lärare och utvecklare från arbetslivsenheten, var med och utvecklade försöket.

Processen 1: Kartläggning av förändringar i kundtjänstens arbetsuppgifter nu/i framtiden. Processen 2: Rutinerna för det nuvarande samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten Processen 3: Brainstorming om de samarbeten som behövs i framtiden och planering av utvecklingsförsök De nya rutinerna i samarbetet testas under 2 månader Processen 4: Utvärdering av utvecklingsförsöken och utvecklingsprocessen
null
Samarbetet ligger såväl i arbetsplatsens som i läroanstaltens och den studerandes intresse.

Källor och mer information (på finska)

Kurki, A-L. Uusitalo, H., Nykänen, M. , Mattila-Holappa, P. & Saari, E. (2020).
Reformera samarbetet! Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen och läröanstalten. Helsingfors: Arbetshälsoinstitutet.

Ytterligare information kan också fås av skribenterna fornamn.efterhamn@ttl.fi