Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Tämä sivusto tarjoaa käytännön toimintatapoja työpaikan ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen. Sivusto pohjautuu Uudista yhteistyötä! -työkirjaan.

Yhteistyö rakennetaan yhdessä. Oppilaitosten tehtävä on kannatella ja vahvistaa yhteistyötä.

Työpaikkojen ja oppilaitosten välinen keskustelu vahvistaa oppilaitosten työelämätuntemusta, turvaa työpaikoille ammattitaitoista työvoimaa sekä auttaa rakentamaan sujuvia oppimispolkuja opiskelijoille.

Tärkeä osa yhteistyötä on muokata koulutusta työelämän muuttuvia osaamistarpeita vastaavaksi. Keskeinen edellytys tälle on, että työpaikkojen ja oppilaitosten toimijoilla on jatkuvasti päivittyvä ymmärrys työelämän muuttuvista haasteista – yhdessä ja yhteistyössä.
Sivustontavoitteena on kiinnittää huomiota yhteistyön sisältöön ja rikastaa olemassa olevia yhteistyön käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita.

Yhteistyön vahvistamista tarkastellaan kolmesta näkökulmasta:

 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen sujuvuus
 • muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen
 • jatkuvan yhteistyön kehittäminen oppilaitoksen ja työpaikan välillä

Näihin näkökulmiin sisältyy käytännönläheisiä ja uudenlaista ajattelua tukevia tehtäviä, joita työpaikan ja oppilaitoksen edustajia suositellaan tekemään yhdessä.

Kehitä kokeillen!

Yhteistyön tapoja kannattaa kehittää askel kerrallaan kokeillen. Kehittämisessä keskeistä on, että luodaan yhteinen käsitys siitä, mihin haasteeseen tai ongelmaan haetaan ratkaisua. Ymmärrys haasteesta täsmentyy, kun arkisia (pulma)tilanteita tarkastellaan yhdessä. Arjen tilanteet saattavat näyttäytyä hyvinkin erilaisilta työpaikan ja oppilaitoksen näkökulmista. Yhteinen keskustelu auttaa myös tunnistamaan syitä arjen pulmien taustalla.

Kun nyky-yhteistyön kehittämistarpeet on tunnistettu, on hyvä ideoida tulevan yhteistyön suuntaa. Millaista halutaan tulevaisuuden yhteistyön olevan sisällöllisesti? Mitä nykyisiä ongelmia on keskeistä ratkaista? Kehittämiskokeilu on pieni askel, joka ratkaisee osaltaan jotain nykyistä haastetta ja vie yhteistyötä askeleen kohti haluttua suuntaa.

Kun ratkaisuideaa kokeillaan mahdollisimman nopeasti käytännössä, saadaan heti alkuvaiheessa tietoa sen toimivuudesta. Aina ideoitu ratkaisu ei kuitenkaan toimi sellaisenaan, eikä siitä pidä lannistua. Kokeilusta saadun kokemuksen pohjalta ideaa voidaan tarkentaa ja edelleen kehittää. Kokeilut ovat aina oppimisen lähde ja ne tuottavat tärkeää tietoa tulevaisuuden varalle.

null
Koulupäivä työpaikalla
Meillä Vähälä Logistics Oy:n ja Gradian välinen yhteistyö toteutuu siten, että opettaja tulee päiväksi n. 10 oppilaan kanssa meidän logistiikkakeskukseen. Eli ei ollakaan päivää koulussa vaan täällä oikealla työpaikalla. Meidän työnjohtaja antaa oppilaille tehtävät ja opettaja ohjaa heitä täällä meidän tiloissa.

Opiskelijat harjoittelevat kuormankäsittelylaitteiden hallintaa sekä lastausta ja purkua aidoissa työtehtävissä, oikealla kuormalla, oikealla trukilla. Lisäksi opiskelijat laskevat mm.
rahditusperusteita ja toteuttavat päivittäistä inventointia. Jotkut voivat lähteä myös autoihin mukaan apukuljettajiksi.

Tämä on ollut meille hyvä keino osoittautua houkuttelevaksi työpaikaksi ja siten saada myös hyviä työntekijöitä. Ja vissiin nuo opiskelijatkin ovat tykänneet tästä, kun ovat innokkaasti tarttuneet töihin. Koulu hoitaa bussikuljetukset ja me on tarjottu lounas opiskelijahintaan.
– Hannu Paananen, Laatu- ja koulutuspäällikkö, Vähälä Logistics Oy

Esimerkin yhteistyö on syntynyt käytännön kokeilujen kautta. Se sai alkunsa työpaikan edustajan vieraillessa oppilaitoksessa ja siinä yhteydessä syntyneestä ”villistä ideasta”, joka jalostui toimivaksi käytännöksi.

Työpaikalla oppimista voi näin tapahtua koulupäivän aikana, ja opettaja voi olla työpaikalla ohjaamassa opiskelijoita.

Näkökulmia yhteistyön rakentamiseen

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyötä voidaan tarkastella eri näkökulmista riippuen siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan. 

1. Sujuva oppiminen työpaikalla
Opiskelijan ja työpaikan sujuva arki on tärkeä asia: miten päivän kulku toteutuu ja saadaan aikaan sekä ohjattua oppimista että tuloksia työssä.

2. Osaaminen muuttuvassa työssä
Yhteistyön näkökulmaa laajennetaan tuleviin osaamistarpeisiin: miten pidetään huolta, että opiskelijan ja työpaikan osaaminen vastaa tulollaan olevia ja muuttuvia työelämän osaamistarpeita ja työelämävalmiuksia. Samalla varmistetaan, että oppilaitoskin saa päivittyvää tietoa työelämän osaamistarpeista.

3. Jatkuva yhteistyö
Pitkäkestoista jatkuvaa yhteistyötä oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä voidaan syventää tarkastelemalla, mitä toimialalla on tapahtumassa ja miten yhteistyön käytännöt palvelevat ammattitaitovaatimusten ja tutkinnon perusteiden toteutumista.

Kaavio jossa kolme kohtaa: Ensimmäinen kohta on sujuva oppiminen työpaikalla, toinen on osaaminen muuttuvassa työssä ja kolmas on jatkuva yhteistyö.

Seuraavilla tehtävillä tunnistatte yhdessä yhteistyön kehittämistarpeita ja ideoitte kokeiluja kuhunkin näkökulmaan. Voitte tehdä kaikki tehtävät peräkkäin tai kunkin erikseen eri tapaamiskerroilla.

Kutsu koolle oppilaitoksen ja työpaikan edustajia samalta työpaikalta tai samanlaista työtä tekeviltä työpaikoilta sekä kyseisen alan opiskelijoita, joilla on työssä oppimisen kokemusta.

Tehkää tehtävät ryhmätöinä. Jaa tarvittaessa osallistujat 4-5 hengen pienryhmiin.

Sivuston välineet
on julkaistu Työterveyslaitoksen oppaassa Uudista Yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle. Välineet perustuvat kehittävän työntutkimuksen teoriaan, jonka käytännön sovelluksia on hyödynnetty ja edelleen kehitetty useissa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Kaavio jossa on kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on tunnistakaa nykyiset yhteistyö -käytännöt. Toinen on tutkailkaa työn muutosta ja tunnistakaa osaamistarpeet ja kolmas syventäkää jatkuvaa yhteistyötä. Alhaalla kerrotaan että toteuttakaa kehittämiskokeilu ja arvioikaa ja oppikaa siitä.

Sujuva oppiminen työpaikalla

Työpaikalla oppimisen tavoitteet perustuvat tutkinnon perusteisiin ja henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Oppiakseen opiskelija tarvitsee ohjausta, tukea ja palautetta työpaikalla sekä vastuuohjaajalta että koko työyhteisöltä. Parhaita oppimistuloksia saadaan, kun opiskelija osallistuu työpaikan toimintaan työyhteisön jäsenenä.

Opiskelija oppii, kun saa tehdä työtä kokeneemman työntekijän ohjauksessa. Myös muiden työntekijöiden kuuntelu ja seuraaminen on hyödyllistä. Työn tekemisen ja seuraamisen lisäksi opiskelijan on olennaista pysähtyä pohtimaan omaa toimintaansa ja ajattelutapaansa itsenäisesti ja ohjaajan kanssa. Siten mahdollistetaan, ettei oppiminen jää pelkästään ohjattujen työtehtävien mekaaniseksi suorittamiseksi annettujen ohjeiden mukaisesti.


TEHTÄVÄ: Tunnistakaa nykyiset yhteistyökäytännöt
Keskustelkaa, missä asioissa teette yhteistyötä ja millä tavoilla.
Tunnistakaa nykyiset yhteistyökäytännöt -lomake A4. Lataa tästä.

Osaaminen muuttuvassa työssä

Muuttuvassa työelämässä tiedot ja taidot kaipaavat jatkuvaa päivittämistä. Oppilaitoksen ja työpaikan edustajien on hyvä yhdessä tarkastella, mitä työpaikalla ja toimialalla on tapahtumassa. Näin oppiminen keskittyy nykyisiin ja lähitulevaisuuden oppimistarpeisiin. Tämä palvelee sekä työelämään tulevia että siellä jo olevia työntekijöitä.

Vuoropuhelu työpaikan muutoksista ja uusista osaamistarpeista välittää viestin, että oppilaitos pyrkii työpaikkalähtöiseen yhteistyöhön. Osaamistarpeiden tunnistaminen auttaa työpaikkaa löytämään tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa.

Parhaimmillaan vuoropuhelu sujuvoittaa myös opettajien työtä, kun työelämän osaamistarpeet ja oppimismahdollisuudet jäsentyvät paremmin.

TEHTÄVÄ: Tutkailkaa meneillään olevaa työn muutosta
Oleellista yhteistyön rakentamisessa on työpaikan kehittämis- ja osaamistarpeiden kuuleminen: mihin suuntaan työ on kehittymässä ja millaista uudenlaista osaamista tullaan tarvitsemaan?
Tutkailkaa meneillään olevaa työn muutosta -lomake A4. Lataa tästä.

Jatkakaa keskustelua. Tarkoitus on yhdessä tunnistaa nykyisiä ja tulollaan olevia osaamistarpeita työpaikan työssä. Käyttäkää keskustelun virikkeenä edelliseen nuolikuvaan tekemiänne kirjauksia.

Osaamistarpeet voivat liittyä asiakastarpeiden muutokseen, palveluiden ja tuotteiden uudistumiseen, työn sisältöihin ja tekemiseen, työpaikan toimintatapoihin tai niiden muuttumiseen.

TEHTÄVÄ: Tunnistakaa nykyiset ja tulollaan olevat osaamistarpeet
Keskustelkaa yhdessä ja kirjatkaa, millaisia osaamistarpeita liittyy.
Tunnistakaa nykyiset ja tulollaan olevat osaamistarpeet -lomake A4. Lataa tästä.

Jatkuva yhteistyö

Työpaikan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö rakentuu useimmiten arjen kohtaamisissa, kun suunnitellaan ja toteutetaan työpaikalla oppimisen jaksoa.

Arkisten kohtaamisten lisäksi on aika-ajoin hyvä pysähtyä pohtimaan tarkemmin yhteistyön tavoitteita, sisältöjä ja tapoja. Tapaaminen tarjoaa tilaisuuden tarkastella yhteistyötä laajemmin kuin yksittäisen työpaikalla oppimisen jakson näkökulmasta.

On olennaista rakentaa yhteistä näkemystä toimialan nykyisistä ja lähitulevaisuuden keskeisistä ammatillisista perusedellytyksistä ja ominaispiirteistä, jotta yhteistyössä voidaan rakentaa oppimisen mahdollistavia oppimispolkuja. Siten mahdollistetaan myös ohjauksen osuvuus ja mielekkyys.

Tavoitteena on syventää jatkuvaa, luottamuksellista ja kumpaakin osapuolta hyödyttävää kumppanuutta.

Yhteistyön hyödyt

 • Työpaikka saa tukea osaamisen kehittämiseen ja laadukasta, tarpeisiinsa vastaavaa työvoimaa
 • Oppilaitos saa tärkeää tietoa työelämästä, jotta pystyy pitämään koulutuksen teemat
  ajankohtaisina
 • Opiskelija saa työelämälähtöistä tukea kasvaakseen tulevaisuuden ammattilaiseksi
 • Vastavuoroinen yhteistyö on niin työpaikan, oppilaitoksen kuin opiskelijankin etu.

Syventäkää jatkuvaa yhteistyötä

Kutsu keskusteluun työpaikan esimiehiä ja työpaikkaohjaajia, laaja-alaisesti oppilaitoksen henkilökuntaa sekä opiskelijoita.

Keskustelkaa tapaamisissa seuraavista asioista:

 • Mitä yhteistyöllä tavoitellaan?
 • Missä asioissa yhteistyötä tarvitaan (työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan näkökulmat)?
 • Missä asioissa nyky-yhteistyö toimii, missä on kehitettävää? Millaisia uusia yhteistyöavauksia voitaisiin tehdä?
 • Mitkä ovat yhteistyön hyödyt eri toimijoille?
 • Kirjatkaa keskustelussa syntyneet kehittämisideat muistiin.
Opettaja valkotaulun edessä. Taulussa on kolme palloa, joissa tekstit työpaikka, oppilaitos ja opiskelija. Pallojen välissä on nuolet.

LOMAKE,
Työpaikka-oppilaitos -yhteistyön arviointilomake
Lataa lomake tästä.

Kaksi aikuista keskustelee valkotaulun ääressä. Toinen on piirtänyt kaavion tauluun.

Ideoista kehittämiskokeiluun

Edellisissä tehtävissä on listattu ajatuksia yhteistyön kehittämiseksi. Keskustelkaa yhdessä, mitä haluatte painottaa yhteistyössänne ja mihin suuntaan haluatte kehittää yhteistyötä? Uudenlaista yhteistyötä kannattaa lähteä kokeilemaan rohkeasti – vaikka pieninkin askelin.

Toteuttakaa kehittämiskokeilu
Valitkaa yhteistyön kehittämisen kohteista 1-3 keskeisintä ja suunnitelkaa yhdessä kokeilu, joka veisi yhteistyötä toivomaanne suuntaan.

Kokeilun on tarkoitus olla uudenlainen tapa tehdä arjen yhteistyötä, jossa kokeillaan jonkin asian tekemistä toisin ja samalla testaten sen toimivuutta. Sopiva kokeilujakso on 1-3kk, jonka jälkeen kokeilua on hyvä pysähtyä arvioimaan.

Sopikaa yhdessä yhteistyön kehittämisen toteutuksesta konkreettisesti:

 • Mitä tehdään? Mitä kokeilulla tavoitellaan?
 • työnjako: Kuka tekee? Ketkä tekevät?
 • aikataulu: Milloin kokeilu toteutetaan?
 • seuranta: Millä tavalla kokeilua seurataan? Milloin kokeilua arvioidaan yhdessä?
 • Kuka lähettää kutsun arviointitapaamiseen?

TEHTÄVÄ: Toteuttakaa kehittämiskokeilu
Käyttäkää oheista taulukkoa kehittämiskokeilun suunnittelun tukena.
Toteuttakaa kehittämiskokeilu -lomake A4. Lataa tästä.

null
Uudenlaista yhteistyötä kannattaa lähteä kokeilemaan rohkeasti – vaikka pieninkin askelin.

Kehittämiskokeilujen arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, mikä kokeilussa toimi ja mikä ei. Kokeilun yhteistyön käytäntöjen toteutumisen arvioinnissa on tärkeä paneutua yhteistyötapojen (esimerkiksi palaverikäytäntöjen) lisäksi yhteistyön sisältöihin.

Arvioikaa seuraavaksi, missä asioissa yhteistyökokeilu vahvisti

 • opiskelijan sujuvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista?
 • työpaikan tai oppilaitoksen valmiuksia vastata muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin?
 • työpaikan ja oppilaitoksen välistä jatkuvaa yhteistyötä?

TEHTÄVÄ: Arvioikaa kehittämiskokeilut ja oppikaa niistä
Kirjatkaa keskustelunne kuvaan.
Sopikaa keskustelun jälkeen, miten kehitätte kokeilua edelleen ja ketkä jatkavat uudenlaista yhteistyötä.
Arvioikaa kehittämiskokeilut ja oppikaa niistä -lomake A4. Lataa tästä.

null
Meillä asiakaspalvelussa on säännöllisesti merkonomiopiskelijoita työelämässä oppimassa. Kiinteistöpalvelussa asiakaspalvelu auttaa asukkaita erilaisissa asumisen ja kiinteistön ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Toissa syksynä lähdimme kehittämään ja syventämään yhteistyötä paikallisen oppilaitoksen kanssa. Kehittämispalavereissa puhuttiin meidän asiakaspalvelutyön muutoksista, ja keskusteluissa nousi esille meidän monikulttuurinen asiakaskuntamme ja ajoittaiset väärinymmärrykset.

Suomalaisessa asumisessa on erityispiirteitä, jotka ovat muualta tulleille vieraita. Palaverissa syntyi idea, että monikulttuurinen merkonomiryhmä tutustuu meidän nettisivuihin. Opettaja suunnitteli tehtävän eli opiskelijat poimivat nettisivuilta asioita, joita heidän vieraskielisenä ja eri kulttuuritaustasta tulevana on vaikea ymmärtää. Saimme hyviä vinkkejä nettisivujemme kehittämiseen. Ja opiskelijoille se oli tilaisuus tutustua meidän yrityksemme toimintaan.
Esimies, asiakaspalvelutiimi

Esimerkin kehittämiskokeilu syntyi
muuttuvaa työtä pohtivan yhteistyön tuloksena. Se ideoitiin yhteistapaamisissa, joissa sovellettiin ja kehitettiin tämän sivuston työkaluja. Kokeilun kehittämiseen osallistuivat tiimin esimies, kehittäjä ja työpaikkaohjaajia sekä oppilaitoksesta opettajia ja kehittäjä työelämäyksiköstä.

Kuvassa on neljä työskentelyä havainnollistettu. Ensimmäinen vaihe on muuttuvan asiakaspalvelutyön tarkastelu: nyt tai tulollaan oleva. Toinen on nykyiset yhteistyön käytännöt työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Kolmas on tulevaisuuden yhteistyön ideointi ja kehittämiskokeilujen suunnittelu. Välissä kolmannen ja neljännen työskentelyn on uusien yhteistyökäytäntöjen kokeilu kahden kuukauden ajan. Neljäs työskentely on kehittämiskokeilujen ja kehittämisprosessin arviointi.
null
Yhteistyö on niin työpaikan, oppilaitoksen kuin opiskelijankin etu.

Lähteitä ja lisätietoja

Käytännön työkaluja osio perustuu oppaaseen Kurki, A-L. Uusitalo, H., Nykänen, M. , Mattila-Holappa, P. & Saari, E. (2020). Uudista Yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle. Helsinki: Työterveyslaitos.

Lisätietoa myös kirjoittajilta etunimi.sukunimi@ttl.fi