OPISKELIJAN TYÖTURVALLISUUS
Ohje työpaikkaohjaajille ja henkilöstön edustajille
TSL ja Kiipula

Lähteet:
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisesta ja vaarallisesta työstä (2006/475)

ERITYINEN TUKI TYÖPAIKALLA
TSL ja Kiipula

Linkki: www.papunet.net

UUDISTA YHTEISTYÖTÄ!
Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle
Työterveyslaitos: Anna-Leena Kurki, Hanna Uusitalo, Mikko Nykänen, Pauliina Mattila-Holappa ja Eveliina Saari

Lähteet ja linkit:
Ahonen, H., Virolainen, L. & Gardemeister, S. (2020).
Havahdu oppimaan alati kehkeytyvää – oppimisesta kompleksisessa työelämässä. Teoksessa P. Vartiainen & H. Raisio (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 229–248.

Airila, A., Mattila-Holappa, P., Kurki, A-L. & Nykänen, M. (2019).
Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 21 (2), 24–41.
Lue lisää.

Kupias, P. & Peltola, R. (2019). Oppiminen työssä. Helsinki: Gaudeamus.

Vilppala, J. & Rantanen, O. (2018). Intoa, taitoa ja vuorovaikutteisuutta – hyvän työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksia ja haasteita ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. & Ylitervo, R. (toim.) Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista verkostohanke 11/2018. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Poskela, J., Kutinlahti, P. , Hanhike, T., Martikainen,
M. & Urjankangas, H-M. (2015). Kokeileva kehittäminen.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 67/2015
Lue lisää.

Rintala, H. (2020). Work-Based Learning in Vocational Education and Training : Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere: Tampereen yliopisto.
Lue lisää.

Saari, E., Hyytinen, K., Hasu, M., Hyypiä, M., Korvela, P., Käpykangas, S., Leväsluoto, J., Melkas, H., Nordlund, A., Pekkarinen, S. & Toivonen, M. (2018). Kokeilut käytäntöön -työkirja. Työterveyslaitos.
Lue lisää.


TIETOKORTTI TYÖPAIKKAOHJAAJILLE

Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys
Työterveyslaitos

Linkit:
Askeleet ammattilaiseksi – opettajan ja työpaikkaohjaajan opas.
Työterveyslaitos, Helsinki.
Lue lisää.

Askeleet ammattilaiseksi – oppimispäiväkirja.
Työterveyslaitos, Helsinki.
Lue lisää.