PUK lägger grunden för studierna

PUK är en förkortning av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet. Utarbetandet av planen handlar om personlig anpassning av studierna. Den personliga anpassningen möjliggör individuella och flexibla studievägar samt planering av stöd och handledning till stöd för dessa. En PUK utarbetas för alla studerande.

  • Planen utarbetas genast när studierna inleds.
  • Vanligtvis formulerar läraren och den studerande planen tillsammans.
  • En företrädare för arbetsgivaren deltar i arbetet med PUK i den utsträckning som planen gäller utbildning som ordnas på arbetsplatsen.
  • Arbetsuppgifterna ska planeras så att den studerande ges möjlighet att lära sig det som krävs för examen.
  • I planen antecknas vilken examensdel utbildningen på arbetsplatsen gäller.
  • I planen ska man också ange målen för och innehållet i den utbildning som ordnas på arbetsplatsen samt yrkesprovet, det vill säga hur kunnandet ska påvisas på arbetsplatsen.
  • I PUK anges en tidsfrist, inom vilken studierna ska avläggas. Tidsfristen är preliminär och kan vid behov förlängas eller förkortas.
  • Målen för studierna ska i PUK beskrivas enligt den aktuella situationen, och planen ska därför uppdateras vid behov.
  • I PUK anges en ansvarig arbetsplatshandledare och en reservhandledare.
  • Också eventuellt behov av särskilt stöd för den studerande samt avtalade stödåtgärder ska tas upp i planen.

PUK
lägger grunden för studierna.

Läs mer.